Przejdź do stopki

28/2007

Treść

                                                                 Zarządzenie Nr. 28/07
                                                         Burmistrza Miasta Szczawnica
                                                                z dnia 14 sierpnia 2007 r
 
 
dotyczy :    powołania    Komisji   ds. rekrutacji    na    wolne   stanowisko  pracy.
 
 
 
 
              Działając  na  podstawie  art.33 ust.3  ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r  o  samorządzie gminnym tekst jednolity Dz.U.nr.142 poz.1591 z 2001 r. z póz. zmianami /
 
                                                               zarządzam co następuje :
 
                                                                    § 1
 
Powołuję Komisję ds. rekrutacji   na wolne stanowisko pracy - inspektora     w Referacie
Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego ,Rolnictwa ,Ochrony Środowiska
 
w składzie   :
                          a /   Przewodniczący Komisji -    Jan Golba
                          b /   Członek Komisji      -             Tomasz Hukała  
                          c/    Sekretarz Komisji    -             Anna Niezgoda
                                           
                                                                     § 2
 
 
 
Do zadań Komisji ds. rekrutacji należy wybranie   kandydata do pracy po zapoznaniu się      z przedłożonymi dokumentami , oraz po odbyciu rozmowy z kandydatami .
 
 
                                                                  
                                                                      § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .