Przejdź do stopki

27/2007

Treść

Zarządzenie nr. 27/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 16.08.2007 r
 
w sprawie: zlecenia wykonania zadania
 
Na podstawie art.30 ust 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r Nr. 142 Poz. 1591 z pózn. zm.),
 
Zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Przekazać Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy, ul Zawodzie 19c środki finansowe w formie dofinansowania w wysokości 20 000,00 (słownie; dwadzieścia tysięcy złotych). Środki zabezpieczono w dziale 900 rozdz. 90015 § 6210
§ 2.
1.    Przekazana dotacja zostanie wykorzystana na dofinansowanie zadania (zakupu inwestycyjnego), polegającego na zakupie samochodu ciężarowego do wywozu śmieci zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
  1. Środki, określone w § 1. zostaną przekazane na konto MZK W Szczawnicy,
nr rachunku B.S. Krościenko nr. 81 8817 0000 2001 0020 0820 0001 w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
§ 3.
Zobowiązuję MZK w Szczawnicy do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, określonym w §2 i warunkach określonych niniejszym zarządzeniem.
§ 4.
MZGK w Szczawnicy po dokonaniu zakupu samochodu ciężarowego do wywozu śmieci przedłoży w Urzędzie Miasta w Szczawnicy końcowe rozliczenie poniesionych kosztów.
§ 5.
Wykonania Zarządzenia powierza się Panu Zenonowi Kasprzakowi – p.o. Dyrektora Zakładu
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
 MZGK                                                                                      Burmistrz Miasta Szczawnica