Przejdź do stopki

5/2007

Treść

                                                                                        
 
 
Zarządzenie Nr OW. 5 /2007
Burmistrza Miasta Szczawnica z dnia 8 marca 2007 roku
 
 
w sprawie : rezygnacji z prawa pierwokupu działki ewid. nr 620/14 położonej w Szczawnicy przy ul. Szlachtowa
 
 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/ w związku z art.. 109 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami/ Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje:
 
                                              
 
                                                                 Par. 1
 
Miasto Szczawnica nie korzysta z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Szlachtowa m. Szczawnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 620/14 o powierzchni 0.0585 ha, w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży z dnia 14.02.2007 r. Nr Rep. A Nr 1007/2007 w Kancelarii Notarialnej Józefa Zachwieja i Michała Zachwieja spółka cywilna 34-450 Krościenko ul. Kingi 4.
 
 
                                                                     Par. 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                      Par. 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.