Przejdź do stopki

27/2007

Treść

                                               Zarządzenie Nr OW/ 27 /2007
                                              Burmistrza Miasta Szczawnica
                                                      z dnia 17 lipca 2007 r.
 
 
 
 
W sprawie: regulaminu konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Komendanta
                  Straży Miejskiej w Szczawnicy.
 
 
 
                  Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późniejszymi zmianami) - Burmistrz Miasta Szczawnica
zarządza co następuje:
 
                                                                § 1
 
Ustala się regulamin konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Szczawnicy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
                                                                § 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Szczawnica.
 
                                                                § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.