Przejdź do stopki

18/2007

Treść

   Zarządzenie Nr OW – 18/07
                                                   Burmistrza Miasta Szczawnica
                                                   z dnia 29 maja 2007   r
 
 
 
w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2007
 
 
            Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r Nr 249 poz..12104/ oraz § 10 pkt. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2007 Rady Miasta Szczawnica - Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje :
 
 
 
 
§ 1
 
Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczawnica na rok 2007 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2
 
 
§ 2
 
 
1.      Dochody budżetowe po zmianach wynoszą: 16.108.206,07 zł
2.      Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą: 16.308.206,07 zł
3.      Deficyt budżetowy wynosi: 200.000 zł
                                    
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia BM Nr OW-18/07
z dnia 29.05.2007 r.
D O C H O D Y
Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia
1 2 3 4
10 Rolnictwo i łowiectwo 2 460,07  
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  2 460,07  
       
852  Pomoc społeczna 8 964,00  
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 8 964,00  
       
11 424,07  

 

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia BM Nr OW-18/07
z dnia 29.05.2007 r.
W Y D A T K I
Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia
1 2 3 4 5
010   Rolnictwo i łowiectwo 2 460,07  
  01095 Pozostała działalność 2 460,07  
    z tego: wydatki bieżące  2 460,07  
         
700   Gospodarka mieszkaniowa 1 200,00 1 200,00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 200,00 1 200,00
    z tego: wydatki bieżące 1 200,00 1 200,00
    w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 200,00  
         
750   Administracja publiczna 20 800,00 20 800,00
  75023 Urzędy gmin 20 800,00 20 800,00
    z tego: wydatki bieżące 20 800,00 20 800,00
    w tym: wynagrodzenia i pochodne 20 800,00  
         
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200,00 200,00
  75414 Obrona cywilna 200,00 200,00
    z tego: wydatki bieżące 200,00 200,00
    w tym: wynagrodzenia i pochodne 200,00  
         
852   Pomoc społeczna 8 964,00  
  85295 Pozostała działalność 8 964,00  
  z tego: wydatki bieżące 8 964,00  
         
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 330,00 2 330,00
  90003 Oczyszczanie miast i wsi   2 330,00
  z tego: wydatki bieżące   2 330,00
       
  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 330,00  
  z tego: wydatki bieżące 2 330,00  
  w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 420,00  
         
35 954,07 24 530,00