Przejdź do stopki

24/2007

Treść

 
   Zarządzenie Nr OW – 24/07
                                                   Burmistrza Miasta Szczawnica
                                                   z dnia 30 czerwca 2007   r
 
 
 
w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2007
 
 
            Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r Nr 249 poz..12104/ oraz § 10 pkt. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2007 Rady Miasta Szczawnica - Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje :
 
 
 
§ 1
 
Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczawnica na rok 2007 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1
 
 
 
§ 2
 
 
1.      Dochody budżetowe po zmianach wynoszą:     15.913.593,07 zł
2.      Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą:       18.113.593,07 zł
3.      Deficyt budżetowy wynosi:                                  2.200.000,00 zł
                                    
 
§ 3
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia BM Nr OW-24/07
z dnia 30.06.2007 r
 
 
D O C H O D Y
 
 
 
 
 
 
 
 
Dział
Treść
Zwiększenia
Zmniejszenia
1
2
3
4
852
Pomoc społeczna
7 283
 
 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
7 283
 
 
 
 
 
 
 
7 283
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W Y D A T K I
 
 
 
 
 
Dział
Rozdział
Treść
Zwiększenia
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
758
 
Różne rozliczenia
 
30 000
 
75818
Rezerwy ogólne i celowe
 
30 000
 
 
z tego: bieżące
 
30 000
 
 
tym: rezerwa ogólna
 
30 000
 
 
 
 
 
852
 
Pomoc społeczna
7 283
 
 
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
7 283
 
 
 
z tego: wydatki bieżące
7 283
 
 
 
 
 
 
900
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
75 000
45 000
 
90003
Oczyszczanie miast i wsi
5 000
45 000
 
 
z tego: wydatki bieżące
5 000
45 000
 
 
w tym: wynagrodzenia i pochodne
5 000
 
 
 
 
 
 
 
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
70 000
 
 
 
z tego: wydatki bieżące
40 000
 
 
 
z tego : wydatki majątkowe
30 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82 283
75 000