Przejdź do stopki

40/2007

Treść

ZARZĄDZENIE NR OW/40/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
Z dnia 4 września 2007r.
 
 
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczawnica
 
            Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z poź.zm.)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczawnica stanowiącym załącznik do zarządzenia nr OW/4/2007 z dnia 14 lutego 2007r.. w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczawnica wprowadza się następujące zmiany:
 
1.      W §39 skreśla się pkt 42h i 42j
2.      W §40 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. Referat prowadzi również sprawy w zakresie:
1)      Wydawania warunków technicznych wykonania wjazdów na drogi miejskie
2)      Uzgodnienia odległości ogrodzeń od drogi publicznej
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.