Przejdź do stopki

35/2007

Treść

Zarządzenie Nr  OW. 35/2007
Burmistrza Miasta  Szczawnica z dnia  28 sierpnia  2007 roku


w sprawie :  rezygnacji z prawa pierwokupu działki ewid.  Nr  5052  położonej
w Szczawnicy przy ul. Szlachtowska

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/ w związku z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  / Dz.U z dnia 05.07.1963r Nr 28 poz. 169 z późn. zmianami/ Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje:

§ 1

Miasto Szczawnica nie korzysta z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie pierwszym m. Szczawnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr  5052
o powierzchni 0.0459 ha, w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży z dnia  19.07.2007 r. Nr Rep. A Nr 4599/2007 w Kancelarii Notarialnej Józefa Zachwieja i Michała Zachwieja spółka cywilna 34-450 Krościenko ul. Kingi 4.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.