Przejdź do stopki

15/2007

Treść

Zarządzenie Nr 15/2007
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 24.05.2007r.


w sprawie: powołania miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w  Szczawnicy.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje:

Par. 1

1.Powołuje się Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w składzie:
a)Przewodniczący – mgr  Jan Golba
b)Z-ca Przewodniczącego – mgr inż. architekt Jacek Pałka
c)Członek Komisji – mgr inż. architekt Wojciech Śliwiński
d)Członek Komisji – mgr inż. architekt Jerzy Głodkiewicz
2.   Komisję powołuje się na okres do 31.11.2010r.

Par. 2

Zadania i tryb działania Komisji określa regulamin Komisji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Par. 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.