Przejdź do stopki

25/2007

Treść

ZARZĄDZENIE  NR. 25/2007
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 03 sierpnia  2007 roku


w sprawie : powołania komisji przetargowej


                           Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r nr. 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 19 ust.  2, art.21 ust. 1i2 ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r nr. 164 poz.1163 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie  określonym ustawą dla  wykonania :
1)  Likwidacji osuwiska wzdłuż potoku Sopotnickiego wraz z odbudowa ul. Sopotnickiej
     na długości 150 m oraz odbudowę drogi łączącej ul. Sw.Krzyża z ul. Sopotnicką
     w Szczawnicy,
2)  Wykonania w ul. Flisackiej sięgacza  kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej 
     z przyłączami do projektowanych studzienek wodomierzowych wraz  z remontem
      nawierzchni  drogi.
3)  Odbudowy korpusu ścieżki pieszo-rowerowej Szczawnica-Leśnica na odcinku km
     0+650 do 0+850 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych  w Szczawnicy,
4) Adaptacje pomieszczeń magazynowych na szatnie dla uczniów w budynku Gimnazjum
    Publicznego w Szczawnicy

     w następującym składzie:
1.Przewodniczący –  mgr inż. Tomasz Moskalik
2.Sekretarz            - Wanda Klimczak
3.Członek              - mgr inż.Józef Szymański  
4.Członek              - mgr inż.Jacek Pałka

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Panu Janowi Golbie- Zastępcy Burmistrza Miasta Szczawnica

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


W/K