Przejdź do stopki

22/2007

Treść

ZARZĄDZENIE  NR. 22/2007
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 27 lipca  2007 roku


w sprawie : powołania komisji  ds. odbioru robót związanych z usuwaniem skutków powodzi  2006 roku 


                           Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r nr. 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)
zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję  ds. odbioru robót związanych z usuwaniem skutków powodzi 2006 roku na terenie miasta Szczawnica.,w następującym składzie:

1)  Jan Golba - Zastępca Burmistrza Miasta

2) Tomasz Moskalik – Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego Infrastruktury Komunalnej
    i Środków Pomocowych

3) Józef Szymański – Inspektor Nadzoru

4) Tadeusz Machlowski -  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania
    Kryzysowego i Spraw Obronnych 

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Panu Janowi Golbie- Zastępcy Burmistrza Miasta Szczawnica.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

W/K