Przejdź do stopki

26/2007

Treść

Z a r z ą d z e n i e Nr. 26/2007
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 09 sierpnia  2007 roku

w sprawie : powołania Komisji Likwidacyjnej

                     Na podstawie art.31 ust.2 pkt 3   ustawy z dnia 8 marca 1990 r
 o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U.z 2001 r Nr.142,poz.1591 z późniejszymi zmianami)
zarządzam co następuje  :

§ 1.

Powołuję Komisję Likwidacyjną  do dokonania  likwidacji:
- koszy ulicznych
- donic drewnianych,betonowych, glinianych ,
- stołów przyparkingowych
 w składzie:
1.Tomasz Moskalik       -    Przewodniczący               
2. Wanda Klimczak       -    Członek                           
3. Janina Mastalska        -   Członek                          
4.Agnieszka Naglik       -    Członek

§ 2.

1.Do zadań Komisji należy:
1)dokonanie spisu koszy, donic, stołów przyparkingowych  przeznaczonych do likwidacji,
2)sporządzenie protokołu likwidacji,
     2.  Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.

§ 3.

Komisja odpowiada za fizyczne zniszczenie zlikwidowanych koszy,
donic oraz stołów przyparkingowych

§ 4.

Komisja kończy swoja działalność po wykonaniu powyższych czynności.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W/K