Przejdź do stopki

34/2007

Treść

Zarządzenie Nr OW/34/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 24 sierpnia 2007 r.
w sprawie; wydzielenia z budżetu miasta środków na dofinansowanie likwidacji osuwiska wzdłuż potoku Sopotnickiego wraz z odbudową ul. Sopotnickiej na dł. 150 mb oraz odbudową drogi łączącej ul. Św. Krzyża z ul. Sopotnicką w Szczawnicy.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 186, ust. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Uchwały Budżetowej na 2007 r. Nr VII/35/2007 Rady Miasta Szczawnica z dnia 22 marca 2007 r. z późniejszymi zmianami zarządza się, co następuje:

§ 1.

W nawiązaniu do Uchwały Budżetowej Miasta Szczawnica na rok 2007 r.
Nr VII/35/2007 z dnia 22 marca 2007 r. z późniejszymi zmianami wydzieliłem:
- w dziale 900 rozdziale 90078, § 6050 kwotę w wysokości: 136.454,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie:
- likwidacji osuwiska wzdłuż potoku Sopotnickiego wraz z odbudową ul. Sopotnickiej na dł. 150 mb oraz odbudową drogi łączącej ul. Św. Krzyża z ul. Sopotnicką w Szczawnicy.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.