Przejdź do stopki

13/2007

Treść

  Zarządzenie nr 13/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 18 maja 2007 

 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o dotację na realizację zadań publicznych w roku 2007 z budżetu Miasta Szczawnica. 


Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873) oraz Uchwały Rady Miasta Nr VII/37/07 z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia na rok 2007 „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” z a r z ą d z a  się , co następuje:

§1

Dla opiniowania powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:

1) z ramienia Rady Miasta Szczawnica:

 

Lp.

Nazwisko i imię

Reprezentowana
organizacja/ instytucja

1

Pasek Bogusława

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych

2

Dziedzina Wiwer Marian

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych

3

Węglarz Henryk

Komisja Planowania i Budżetu

 

2) z ramienia Urzędu Miasta Szczawnica:

 

Lp.

Nazwisko i imię

Reprezentowana
organizacja/ instytucja

1

Szczepaniak Anna

Stanowisko d.s. Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu  

2

Hurkała Tomasz

Sekretarz Miasta

§2

Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 18 maja 2007r.

REGULAMIN PRACY
KOMISJI KONKURSOWEJ
 
 
 
1.      W skład 5-osobowej Komisji Konkursowej wchodzi: trzech radnych delegowanych przez merytoryczne Komisje Rady Miasta Szczawnica i dwóch pracowników Urzędu Miasta: pracownik merytorycznie właściwy dla rozpatrywanej sfery zadań oraz koordynator.
 
2.      Podstawowym zadaniem Komisji Konkursowej jest opiniowanie wniosków o dotację z budżetu miasta Szczawnica.
 
3.      Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa:
- ocenia zgodność zgłoszonego działania z listą zadań priorytetowych
- uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 
4.      Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
a.merytorycznymi:
·        atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,
·        ilość osób objętych realizacją zadania
b.finansowymi:
·        budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów,
·        źródła finansowania,
·        odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania
c.organizacyjnymi:
·        rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
·        posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe,
·        dotychczasowe udokumentowane dokonania wnioskodawcy,
·        dotychczasowa współpraca z Miastem w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę .
 
5.      Termin posiedzenia Komisji Konkursowej podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej miasta Szczawnica www.szczawnica.pl
 
6.Każdy z członków Komisji Konkursowej informowany jest o terminie spotkania telefonicznie bądź listownie, co najmniej na 3 dni przed planowanym spotkaniem.
7.W pracach Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału osoby związane z podmiotami wnioskującymi o dotację, tj. takie, które uzyskują od nich przychody, są ich członkami lub wolontariuszami.
8.W posiedzeniu Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, w roli obserwatora.
9.Opinie Komisji Konkursowej są formułowane na zasadzie konsensusu. Opinie, o których mowa w niniejszym punkcie, są przedstawiane w formie pisemnej  Burmistrzowi Miasta Szczawnica.
10.Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi Miasta Szczawnica propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w terminie 7 dni od daty składania ofert, w formie protokołu.
11.Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Miasta Szczawnica w drodze odrębnego zarządzenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu z prac komisji.
12.Dla zarządzenia Burmistrza Miasta Szczawnica w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.