Przejdź do stopki

24/2007

Treść

ZARZĄDZENIE nr 24/2007
z dnia  30 lipca 2007
Burmistrza Miasta Szczawnica

w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

Na podstawie:
art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokony­wania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 55, poz. 361).

zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do stosowania Urzędu Miasta Szczawnica „Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządo­wych”, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Wszystkich pracowników Urzędu Miasta Szczawnica zobowiązuję do zapoznania się z ww. Regulaminem i do przestrzegania podanych w nim za­sad.

2. Odpowiedzialni za prawidłową realizację postanowień zawartych w Regulaminie są bezpo­średni przełożeni.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania