Przejdź do stopki

10/2007

Treść

ZARZĄDZENIE Nr 10/2007
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

w sprawie utworzenia i funkcjonowania Miejskiego Zespołu Reagowania dla Miasta Szczawnica

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62. poz. 558), oraz § 3 i 10 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnych zespołów reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. z 2002 r. nr 215, poz. 1818), zarządzam co następuje:

§ 1

Tworzę Miejski Zespół Reagowania dla Miasta Szczawnica zwany w dalszej części Miejskim Zespołem Reagowania, który podejmuje działania w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych i ich usuwania.

§ 2

1. Skład Miejskiego Zespołu Reagowania stanowią:

1)Szef Zespołu - Jan Golba - Zastępca Burmistrza Miasta Szczawnica.
2)Zastępca szefa Zespołu ds. ratownictwa - Tomasz Moskalik - Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego, Infrastruktury Komunalnej i Środków Pomocowych.
3)Zastępca Szefa Zespołu - Tadeusz Machlowski - Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, spraw wojskowych i reagowania kryzysowego.

4)Grupy robocze o charakterze stałym:
a)grupa planowana cywilnego,
b)grupa monitorowania, prognoz i analiz,
                                           jako załącznik Nr 1 do zarządzenia,

5)Grupy robocze o charakterze czasowym:
a)grupa operacji i organizacji działań,
b)grupa zabezpieczenia logistycznego,
c)grupa opieki zdrowotnej, pomocy socjalno bytowej i ewakuacji,
                                           jako załącznik Nr 2 do zarządzenia,

§ 3

W zależności od potrzeb oraz rodzaju i zakresu potencjalnych zagrożeń, skład Miejskiego Zespołu Reagowania może być poszerzony o specjalistów, ekspertów, osoby zaufania społecznego, przedstawicieli organów administracji publicznej lub społecznych organizacji ratowniczych.

§ 4

Miejski Zespół Reagowania działa w oparciu o procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz regulamin organizacyjny Zespołu - stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

1.Na stałe miejsce pracy Zespołu, w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowej, wyznaczam pomieszczenia zlokalizowane na pierwszym piętrze obiektu Urzędu Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103.
2. Miejscem zastępczym pracy Zespołu, jest pomieszczenie Sali obrad   zlokalizowane w budynku OSP Szczawnica ul. Szalaya 84.

§ 6

Środki na finansowanie Miejskiego zespołu Reagowania zabezpiecza budżet Miasta Szczawnica.

§ 7

Realizację niniejszego zarządzenia powierzam Zastępcy Szefa Zespołu - Inspektorowi ds. obronności, obrony cywilnej, spraw obronnych i wojskowych, oraz zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta Szczawnica.

§ 8

Traci moc zarządzenie Nr 18/03 Burmistrza Miasta Szczawnica z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie składu zespołu reagowania.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.