Przejdź do stopki

29/2007

Treść

ZARZĄDZENIE  NR. .29/2007
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 06 września 2007 roku


w sprawie : powołania komisji przetargowej


                           Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r nr. 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 19 ust.  2, art.21 ust. 1i2 ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r nr. 164 poz.1163 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie  określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dla  wykonania :
1)  Remontu drogi ul. Św. Krzyża wraz z infrastrukturą techniczną od ul. Szalaya do skrzyżowania z ulicą Połoniny na odcinku ok. 365m w Szczawnicy,

     w następującym składzie:
1.Przewodniczący –  mgr inż. Tomasz Moskalik
2.Sekretarz            - Wanda Klimczak
3.Członek              - mgr inż.Józef Szymański  
4.Członek              - Krzysztof Jurkowski

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Panu Janowi Golbie- Zastępcy Burmistrza Miasta Szczawnica.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


W/K