Przejdź do stopki

32/2007

Treść

ZARZĄDZENIE NR OW/32/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
Z dnia 24 sierpnia 2007r.


w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczawnica

 Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z poź.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Miasta Szczawnica stanowiącym załącznik do zarządzenia nr OW/4/2007 z dnia 14 lutego 2007r.. w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczawnica wprowadza się następujące zmiany:

1.§ 11 ust 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„ Referat Spraw Obywatelskich [SO] w skład którego wchodzi Urząd Stanu Cywilnego [USC]”
2.§ 11 ust 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„ Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich pełniący jednocześnie funkcję Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
3.W § 42 rozdział V otrzymuje nazwę:
 „ Rozdział V – Referat Spraw Obywatelskich”
4.W § 42 skreśla się ust. 6 i 7
5.W § 45 dodaje się ust. 17 i 18 w brzmieniu:
 „17. Stanowisko prowadzi również sprawy z zakresu porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, obrony cywilnej i  zarządzania kryzysowego, a  w szczególności:
1)organizowanie prac i prowadzenie dokumentacji w zakresie obrony cywilnej,
2)organizowanie prac i prowadzenie dokumentacji zespołu zarządzania kryzysowego,
3)działania w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia mieszkańców oraz środowiska,
4)czynny udział w pracach Miejskiego Zespołu Reagowania w czasie akcji oraz prowadzenie całości dokumentacji w tym zakresie,
5)organizacja i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej,
6)zapewnienie sprawnego funkcjonowania budowli obronnych i urządzeń specjalistycznych,
7)prowadzenie gospodarki materiałowo-zaopatrzeniowej w sprzęt dla formacji obrony cywilnej,
8)prowadzenie spraw p.poż. w urzędzie,
9)prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek ochotniczych straży pożarnych, analizowanie potrzeb jednostek OSP w zakresie wyposażenia w niezbędny sprzęt,
10)współdziałanie z Policją i Strażą Graniczną dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego,
11)współdziałanie z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
18.Ponadto stanowisko prowadzi zadania z zakresu  spraw wojskowych, a w szczególności:
1)przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
2)wykonywanie zadań obronnych w zakresie świadczeń na rzecz obrony kraju, akcji posłańczej,
3)przygotowywanie dokumentacji dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarska
4)prowadzenie wykazów :
a)poborowych korzystających z odroczenia zasadniczej służby wojskowej,
b)poborowych poszukiwanych za niestawiennictwo do poboru i ustalanie przyczyn niestawiennictwa,
przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków żołnierzy oraz wydawanie decyzji w sprawach uznania żołnierza za jedynego żywiciela rodziny, opiekuna, rolnika.”
6.W § 45 rozdział IX otrzymuje nazwę”
„Rozdział IX – Pełnomocnik d.s. informacji niejawnych, wojskowych oraz obrony cywilnej”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.