Przejdź do stopki

45/2007

Treść

ZARZĄDZENIE Nr OW 45 /07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 27 września 2007 r

w sprawie : powierzenia obowiązków Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Oświaty .

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r , nr 142 poz.1591 z póz .zmianami / , uchwały Nr X/52/07 Rady Miasta Szczawnica z dnia 21 maja 2007 r w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty
zarządzam co następuję :

§ 1
Z dniem 1 października 2007 r do odwołania powierzam Panu mgr Pawłowi Sypek obowiązki Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w wymiarze 1/2 etatu - 20 godzin tygodniowo .

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .