Przejdź do stopki

34/2007

Treść

ZARZĄDZENIE  NR.34 /2007
Burmistrza Miasta Szczawnica
 z dnia 15 października  2007 roku


w sprawie : powołania komisji przetargowej

                     Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r nr. 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 19 ust.  2, art.21 ust. 1i2 ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r nr. 164 poz.1163 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie  określonym ustawą dla :
1) dostawy i montażu kompletnego systemu kolektorów słonecznych
    wraz z adaptacją kotłowni
2) budowy kablowej linii oświetlenia ścieżki  pieszo rowerowej w Szczawnicy
      w następującym składzie:
      1.Przewodniczący – mgr inż.Tomasz Moskalik
      2.Sekretarz            - Wanda Klimczak
      3.Członek              - mgr inz. Józef Szymański
      4.Członek              - Tadeusz Machlowski

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Panu Janowi Golbie- Zastępcy Burmistrza Miasta Szczawnica.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

W/K