Przejdź do stopki

16/2007

Treść

Zarządzenie Nr OW/16/2007
Burmistrza Szczawnicy - Szefa Obrony Cywilnej Miasta
z dnia 17 maja 2007 r.

 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia miejskiego treningu
                         Systemu Wykrywania i Alarmowania


              Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ), art. 17 ust. 6 i 7 ustawy
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz.2416 z późn. zm. ) oraz § 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin
( Dz. u. z 2002 r. nr 96 poz. 850), w oparciu o Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej - Wojewody Małopolskiego Nr 350/02 z dnia 20 listopada 2002 r. i 279/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa małopolskiego oraz zgodnie z planem działania miasta Szczawnica w zakresie obrony cywilnej (ochrony ludności), zarządzania - reagowania kryzysowego i spraw obronnych w 2007 r.
                                       zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam na dzień 31 maja  2007 r. w godzinach 16oo - 20oo  termin przeprowadzenia treningu formacji obrony cywilnej systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Szczawnica, w ramach prowadzonych ćwiczeń na terenie Powiatu Nowotarskiego.

§ 2

Do udziału w treningu zobowiązuję  DWA 100 i DWZ z terenu Szczawnicy wraz z wyznaczonymi 3-ma punktami alarmowymi na terenie miasta.

§ 3

W ramach treningu w dniu 31 maja 2007 r. od godziny 16.00 utrzymywać stałą łączność z POADA w Nowym Targu.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i wojskowych Urzędu Miasta Szczawnica.

§ 5

Termin gotowości do treningu określam na dzień 30 maja 2007 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do zarządzenia:

1.Plan konspekt do przeprowadzenia treningu,
2.Założenia