Przejdź do stopki

44/2007

Treść

ZARZĄDZENIE NR OW/44/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
Z dnia 27 września 2007r.


w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczawnica

 Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z poź.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczawnica stanowiącym załącznik do zarządzenia nr OW/4/2007 z dnia 14 lutego 2007r.. w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczawnica wprowadza się następujące zmiany:

1.W §11 ust. 1 skreśla się pkt 6
2.Skreśla się § 44

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2007r.