Przejdź do stopki

31/2007

Treść

Zarządzenie Burmistrza Miasta
Nr 31/07 z dnia 24 września 2007 roku


w sprawie: zlecenia wykonania zadania

 Na podstawie art.30 ust 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r Nr. 142 Poz. 1591 z późn. zm.),

Zarządzam co następuje:

§ 1.

W związku ze złym stanem technicznym nawierzchni ul. Sopotnickiej zlecam Miejskiemu  Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy, ul Zawodzie 19c punktową wymianę kostki brukowej w ul. Sopotnickiej w ilości 20 m2.

§ 2.

Termin wykonania zadania ustala się na 05.10.2007 r.

§ 3

Zobowiązuję MZK w Szczawnicy do wykonania przedmiotu zlecenia z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej oraz postanowieniami niniejszego zlecenia.
MZGK ponosi odpowiedzialność za jakościowo dobre wykonanie robót.

§ 4.

1. Wynagrodzenie za przedmiot zlecenia wynosi: 4.000,00 zł brutto
 (słownie cztery tysiące złotych 00/100 brutto).
2.Wynagrodzenie ma charakter ryczałtu niezmiennego do czasu zakończenia wykonania przedmiotu zlecenia.

§ 5.

1. Wskazuję Pana Tomasza Moskalika oraz Pana Tadeusza Machlowskiego jako osoby upoważnione do potwierdzenia wykonania zadania.
2. Odbiór wykonania zadania nastąpi w formie protokołu, sporządzonego z udziałem przedstawiciela zleceniobiorcy.

§ 6.

1.Za wykonanie przedmiotu zlecenia strony rozliczą się na podstawie rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę na Urząd Miasta Szczawnica wraz z potwierdzeniem wykonania zadania.
2.Przelew kwoty określonej rachunkiem na konto MZK nastąpi w terminie do 21 dni licząc od dnia jego przedłożenia.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania