Przejdź do stopki

32/2007

Treść

Zarządzenie Burmistrza Miasta
Nr 32/07 z dnia  24 września 2007 roku


w sprawie: zlecenia wykonania zadania

 Na podstawie art.30 ust 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r Nr. 142 Poz. 1591 z późn. zm.),

Zarządzam co następuje:

§ 1.

Zlecam Miejskiemu  Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy, ul Zawodzie 19c
remont częściowy nawierzchni w ul. Zawodzie w ilości 52 m2 (na odcinku od budynku Pani Heleny Węglarz Zawodzie 1 do budynku Pani Janiny Adamczyk Zawodzie 14).

§ 2.

Termin wykonania zadania ustala się na 15.10.2007 r.

§ 3.

Zobowiązuję MZK w Szczawnicy do wykonania przedmiotu zlecenia z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej oraz postanowieniami niniejszego zlecenia.
MZGK ponosi odpowiedzialność za jakościowo dobre wykonanie robót

§ 4.

1. Wynagrodzenie za przedmiot zlecenia wynosi: 6.000,00 zł brutto
 ( słownie:  sześć tysięcy złotych 00/100 brutto).
2.Wynagrodzenie ma charakter ryczałtu niezmiennego do czasu zakończenia wykonania przedmiotu zlecenia.

§ 5.

1.Wskazuję Pana Tomasza Moskalika oraz  Pana Tadeusza Machlowskiego jako osoby upoważnione do potwierdzenia wykonania zadania.
2. Odbiór wykonania zadania nastąpi w formie protokołu, sporządzonego z udziałem przedstawiciela zleceniobiorcy.

§ 6.

1.Za wykonanie przedmiotu zlecenia strony rozliczą się na podstawie rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę na Urząd Miasta Szczawnica wraz z potwierdzeniem wykonania zadania.
2.Przelew kwoty określonej rachunkiem na konto MZK nastąpi w terminie do 21 dni licząc od dnia jego przedłożenia.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania