Przejdź do stopki

45/a/2007

Treść

Zarządzenie Nr OW 45/a/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 28 września 2007 r.


W sprawie: terminów, zasad i szczegółowości materiałów składających się na projekt
                   budżetu na rok 2008


         Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./ oraz art.179 do 186 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U.z 2005 r. Nr 249 poz. 2104
z późn. zm/ oraz Uchwały Nr XLIV/271/2006  Rady Miasta Szczawnica z dnia 26 września 2006 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 270/XLIII/02 Rady Miasta Szczawnica z dnia
25 września 2002 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta i szczegółowości materiałów  składających się na projekt budżetu Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza,
co następuje:

§ 1

Ustala się następujące jednostki organizacyjne (jednostki i zakłady budżetowe oraz referaty)
Urzędu Miasta do opracowania wniosków do budżetu na rok 2008 – w zakresie wykonywanych zadań i działalności:
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty
Szkoła Podstawowa Nr 1 i 3
Gimnazjum Publiczne
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Instytucje kultury: Miejski Ośrodek kultury i Sportu, Biblioteka Publiczna
Zakłady budżetowe: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, Przedszkole Publiczne
Referaty w Urzędzie Miasta – zgodnie ze strukturą organizacyjną i regulaminem wewnętrznym

§ 2

1.Wnioski do projektu budżetu winny być przedłożone w formie pisemnej.
2.Wnioski winny zawierać niezbędne wyliczenia i kalkulacje uzasadniające przyjęte do projektu wielkości dochodów i wydatków wraz z objaśnieniami
3.Wnioski mogą być przedłożone w dotychczasowej formie: elektronicznej i papierowej
z możliwością zastosowania druków:
planu jednostkowego dochodów i wydatków /wzór BT - 1/ w odniesieniu do jednostek budżetowych
tabeli kalkulacyjnej /wzór BT -2 / dla wszystkich jednostek określonych w § 1 niniejszego zarządzenia
planu finansowego Zakładu Budżetowego / wzór BT – 6/ w odniesieniu do zakładów budżetowych
4.Wymagane jest uzasadnienie do każdego wniosku.

§ 3

Wyznacza się terminy do przedłożenia materiałów do projektu budżetu na 2008  rok:
1.Do 20 października 2007 r kierownicy referatów UM składają cząstkowe informacje
(w zakresie działalności referatu) do Pani Jolanty Poręby w Referacie IKOŚ, która dokonuje zbiorczej (kompleksowej) informacji o stanie mienia komunalnego i przedkłada ją Burmistrzowi Miasta do dnia 5 listopada br.
2.Do 25 października br. kierownicy jednostek organizacyjnych i referatów UM składają wnioski  do Projektu Budżetu na ręce Skarbnika Miasta. W zakresie oświaty Dyrektor ZEAO przekazuje wnioski wszystkich zarządzanych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych (Przedszkola Publicznego) zbiorczo.
3.Do 5 listopada br. Skarbnik Miasta dokona przeliczeń i kalkulacji niezbędnych
do Projektu Budżetu w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
z uwzględnieniem zobowiązań /tytułów dłużnych/;
4.Do 15 listopada br. Burmistrz Miasta wraz z pismem przewodnim – przedłoży Projekt Budżetu na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej i Regionalnej Izbie Rachunkowej wraz z Informacją o stanie mienia komunalnego
5.W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu Uchwały Budżetowej Radzie Miasta:
a)Burmistrz przekaże jednostkom podległym /organizacyjnym/ informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych;
b)Jednostki, o których mowa w ust. a – opracowują projekty planów finansowych
w terminie do 30 dni od dnia otrzymania danych, nie później jednak niż do dnia 5 grudnia;
6.W terminie 21 dni od dnia uchwalenia Uchwały Budżetowej Burmistrz opracowuje układ wykonawczy i przekazuje go podległym jednostkom
7.Jednostki organizacyjne dostosowują projekty planów do uchwały budżetowej
 i przedkładają 1 egz. Planu finansowego Burmistrzowi Miasta, 1 egz. pozostawiają
w swojej jednostce do realizacji;

§ 4

Organ wykonawczy przekaże niezbędne informacje jednostkom organizacyjnym określonym w § 1 o terminach, zasadach organizacji pracy i szczegółowości materiałów do projektu budżetu.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia zleca się Skarbnikowi i Sekretarzowi Miasta oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych i Kierownikom Referatów Urzędu Miasta

§ 6

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia