Przejdź do stopki

35/2007

Treść

Zarządzenie Nr 35/07
Burmistrza Miasta Szczawnica,
z dnia 15 października 2007 roku


w sprawie organizacji pracy Urzędu Miasta Szczawnica dla wykonania zadań
                 wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
                 Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczonych na dzień 21 października 2007
                 roku.


      Na podstawie art. 52 ust. 1 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 roku Nr 46, poz. 499 z późn. zm.)  oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001, Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

1.Za właściwą organizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczonych na dzień 21 października 2007 roku, ich koordynację oraz współpracę z Komisarzem Wyborczym w Nowym Sączu, Krajowym Biurem Wyborczym – Delegatura w Nowym Sączu oraz obwodowymi komisjami wyborczymi w mieście Szczawnica zwanymi dalej „Komisjami” odpowiedzialna jest Pani Maria Słowik pełniąca funkcję Pełnomocnika Wyborczego.
2.Za nadzór  i koordynację obsługi informatycznej  w mieście  Szczawnica  podczas przygotowania i przeprowadzenia wyborów odpowiedzialny jest Pan Ludwik Wolski pełniący funkcję Koordynatora Gminnego.
Zadania  Koordynatora Gminnego określa umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem Miasta, a wyżej wymienionym.
3.Techniczno – materialne warunki pracy obwodowych komisji wyborczych, w tym właściwe przygotowanie lokali wyborczych, zapewnia Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu Miasta. Odpowiedzialni Pani Anna Niezgoda i Pan Ludwik Wolski.
4.Za obsługę kancelaryjno - administracyjną poszczególnych Komisji i właściwą ich współpracę z Pełnomocnikiem Wyborczym, Koordynatorem Gminnym, Urzędem Miasta oraz z dysponentami lokali wyborczych odpowiedzialni są pracownicy samorządowi wskazani do składu tych komisji przez Burmistrza Miasta.         Wykaz pracowników stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
5.Za obsługę informatyczną  poszczególnych obwodowych komisji  wyborczych na terenie Miasta  są odpowiedzialni  pracownicy Urzędu Miasta wyznaczeni  do składów Komisji przez Burmistrza  Miasta, pełniący funkcje operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.
Zadania  operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych określają umowy zawarte pomiędzy Burmistrzem Miasta, a wyżej wymienionymi.

§ 2

1.Przekazanie materiałów biurowych  poszczególnym komisjom nastąpi sukcesywnie w dniu 19 października 2007 roku w godzinach pracy Urzędu po uzgodnieniu z pracownikami Urzędu – członkami obwodowych komisji wyborczych.
2.Przekazanie obwodowym komisjom wyborczym kart do głosowania, spisów wyborców, pieczęci oraz pozostałych materiałów wyborczych nastąpi w dniu        19 października 2007 roku w godzinach od 10.00 do 15.00.
3.Po przyjęciu i przeliczeniu przez członków obwodowych komisji wyborczych kart do głosowania, karty do głosowania oraz spisy wyborców zostaną zdeponowane do dnia wyborów w Urzędzie Miasta lub zabrane przez Komisję, pod warunkiem uzgodnienia z Pełnomocnikiem Wyborczym sposobu ich zabezpieczenia.
4.Karty do głosowania oraz spisy wyborców (oddane w depozyt do Urzędu Miasta) zostaną wydane  z depozytu  upoważnionym  członkom obwodowych  komisji wyborczych  w dniu głosowania (niedziela 21 października 2007 roku) w godzinach od 430 do 500.

§ 3

1.W dniu głosowania, od godziny 430 aż do zakończenia czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów, Urząd Miasta zapewni stałą łączność telefoniczną, dyżury pracowników w ewidencji ludności oraz transport osobowy.
Szczegółowy harmonogram dyżurów stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.
2.W przypadku konieczności zastępstwa, niezbędnych ustaleń dokonuje Pełnomocnik Wyborczy.

§ 4

1.Protokoły z głosowania w obwodach w formie papierowej i elektronicznej  (dyskietka) oraz pozostałe materiały wyborcze (spisy wyborców, pieczęcie, karty do głosowania, obwieszczenia urzędowe oraz wszystkie inne dokumenty i materiały z prac komisji) będą odbierane przez Pełnomocnika Wyborczego oraz upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Panią Katarzynę Wiercioch. 
2.Za dostarczenie powyższych materiałów do Urzędu Miasta są odpowiedzialni przewodniczący obwodowych komisji wyborczych.
3.Sposób dostarczenia protokołów głosowania oraz pozostałych materiałów wyborczych  (samochód własny lub transport zapewniony przez Urząd Miasta) uzgodnią odpowiednio wcześniej pracownicy samorządowi wskazani do składu obwodowych komisji wyborczych przez Burmistrza.
Należy przyjąć zasadę, że przewodniczącemu komisji lub jego zastępcy przewożącemu dokumenty własnym samochodem towarzyszy przynajmniej jeden członek komisji.

§ 5

1.Zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych zostaną wypłacone po zakończeniu czynności związanych z przeprowadzeniem i obliczeniem wyników głosowania.
2.Zaliczki na poczet wypłaty pobiorą i rozliczą pracownicy samorządowi wchodzący w skład poszczególnych komisji.

§ 6

Wszelkie sprawy związane z organizacją wyborów winny być rozstrzygane w oparciu o przepisy prawa, w tym szczególnie w oparciu o Ustawę z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 roku Nr 46, poz. 499 z późn. zm.)   oraz wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej, a w sytuacjach poważnych, budzących wątpliwości – w porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Nowym Sączu Panem Tadeuszem Piesowiczem  lub Krajowym Biurem Wyborczym – Delegaturą w Nowym Sączu.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.