Przejdź do stopki

36/2007

Treść

ZARZĄDZENIE  Nr 36/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 22 października 2007 r.

   w sprawie przygotowania i przeprowadzenia miejskiego
                                  ćwiczenia obronnego.

Na podstawie § 5, pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 150), wytycznych Wojewody Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. do organizacji szkolenia obronnego w województwie małopolskim na 2007 r. oraz planu szkolenia obronnego miasta Szczawnica, zostanie przeprowadzone miejskie ćwiczenie obronne w ramach ćwiczeń powiatowych p.k. „Podhale - październik 2007 r.” na temat:
„Przygotowanie organów administracji samorządowej do sprawnego kierowania realizacją zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa wynikającą z planu operacyjnego.” W związku z powyższym zarządzam:

§ 1

Przeprowadzenie aktualizacji planów Akcji Kurierskiej, Stanowiska Kierowania i Stałego Dyżuru.

§ 2

Przygotowanie do dnia 24 października 2007 r. koncepcji przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia obronnego na terenie Szczawnicy.

§ 3

Przeprowadzenie szkolenia obsad wchodzących w skład Stałego Dyżuru, Stanowiska Kierowania i Akcji Kurierskiej.

§ 4

Za aktualizację planów, przygotowanie koncepcji ćwiczeń oraz szkolenie obsad odpowiedzialnym czynię Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych - Pana Tadeusza Machlowskiego.

§ 5

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawował będę osobiście.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.