Przejdź do stopki

1/2007

Treść

ZARZĄDZENIE  NR. 1/2007
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 12 stycznia  2007 roku


w sprawie : powołania komisji przetargowej dla dostaw:
oleju opałowego i materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Szczawnica
na 2007 r.                           Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r nr. 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 19 ust.  2, art.21 ust. 1i2 ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r nr. 164 poz.1163 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie  określonym ustawą dla  dostaw :
1)  oleju opałowego dla potrzeb Urzędu Miasta Szczawnica na 2007 rok,
2)  materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Szczawnica na 2007 r

     w następującym składzie:
1.Przewodniczący –  Anna Niezgoda
2.Sekretarz            - Wanda Klimczak
3.Członek              - Ludwik Wolski

§ 2.
                                                                       
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


W/K