Przejdź do stopki

11/2007

Treść

ZARZĄDZENIE  NR.11 /2007
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 27 kwietnia  2007 roku


w sprawie : powołania komisji przetargowej

                     Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r nr. 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 19 ust.  2, art.21 ust. 1i2 ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r nr. 164 poz.1163 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie  określonym ustawą dla wykonania:
1)Projektu budowlano-wykonawczego likwidacji osuwiska wzdłuż potoku Sopotnickiego wraz z odbudową ulicy Sopotnickiej na długości 150 m oraz odbudową drogi łączącej ul.Sw.Krzyża z ul. Sopotnicką,
2)Opracowania kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji ujęć
      i stacji uzdatniania wody dla miasta Szczawnica z elementami ochrony środowiska
      w następującym składzie:
      1.Przewodniczący – mgr inż.Tomasz Moskalik
      2.Sekretarz            - Wanda Klimczak
      3.Członek              - mgr inz. Józef Szymański
      4.Członek              - mgr inż.Jacek Pałka

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisaniaW/K