Przejdź do stopki

06/2007

Treść

Zarządzenie nr 6/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia  2 kwietnia 2007 r


  w sprawie  : udzielenia pomocy finansowej pracownikom Urzędu Miasta Szczawnica   
                       z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych .

 

         Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz.U.Nr.142,poz.1591 z 2001 z póz zmianami /   oraz   Rocznego   Planu  Rzeczowo –Finansowego  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2007 r    – Burmistrz Miasta Szczawnica  zarządza co następuje :

§ 1

Ustala się  udzielenie pomocy finansowej  dla pracowników Urzędu Miasta Szczawnica
w miesiącu  kwietniu  2007 r  na zasadach i wielkościach określonych w załączniku  nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się   Referatowi Organizacyjno-Administracyjnemu .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .