Przejdź do stopki

20/2007

Treść

Zarządzenie Nr OW/20/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 15 czerwca 2007 r.w sprawie: wydzielenia z budżetu miasta środków na dofinansowanie odbudowy nawierzchni drogi na dł. 500 mb od km 1 + 700 do 2 + 200 ul. Czarna Woda w Szczawnicy wraz z odbudową rowów odwadniających - w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych - powódź.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142. 1591 z późn. zm.), art. 186, ust. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Uchwały Budżetowej na 2007 r. Nr VII/35/2007  Rady Miasta Szczawnica z dnia 22 marca 2007 r. z późniejszymi zmianami zarządza się, co następuje:

§ 1.

W nawiązaniu do Uchwały Budżetowej Miasta Szczawnica na rok 2007  Nr VII/35/07 z dnia 22 marca 2007 r. z późniejszymi zmianami wydzieliłem:
- w dziale 600 rozdziale 60078, § 6050 kwotę w wysokości: 40.589,43 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:
- odbudowa nawierzchni drogi na dł. 500 mb od km 1 + 700 do 2 + 200 ul. Czarna Woda w Szczawnicy wraz z odbudową rowów odwadniających..

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.