Przejdź do stopki

38/2007

Treść

Zarządzenie  Nr.38/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia  14 listopada  2007 r


dotyczy :    powołania    Komisji    ds. rekrutacji    na    wolne   stanowisko  pracy.
 
Działając  na  podstawie  art.33 ust.3  ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r  o  samorządzie gminnym tekst jednolity  Dz.U.nr.142 poz.1591 z 2001 r. z póz. zmianami /
zarządzam co następuje  :

§ 1

Powołuję  Komisję  ds. rekrutacji   na  wolne  stanowisko pracy  informatyka  w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym

w składzie   :
                          a /   Przewodniczący Komisji   -  Tomasz Hurkała
                          b /   Członek Komisji                 - Ludwik Wolski          
                          c/    Sekretarz Komisji               - Anna Niezgoda           
                                           
§ 2

Do zadań Komisji ds. rekrutacji należy  wybranie   kandydata  do pracy  po zapoznaniu się      z  przedłożonymi dokumentami ,  oraz  odbycie rozmowy kwalifikacyjnej  z kandydatami .     

§ 3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania .