Przejdź do stopki

39/2007

Treść

Zarządzenie nr 39/07
Burmistrza Miasta Szczawnica

z dnia 19 listopada 2007


 
 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o dotację na realizację zadania publicznego w roku 2008 z budżetu Miasta Szczawnica.
 

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873) oraz Uchwały Rady Miasta Nr VII/37/07 z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia na rok 2007 „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” z a r z ą d z a  się , co następuje:

§1

Dla opiniowania powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:
 
1) z ramienia Rady Miasta Szczawnica:

 

Lp.

Nazwisko i imię

Reprezentowana
organizacja/ instytucja

1

Pasek Bogusława

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych

2

Dziedzina Wiwer Marian

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych

3

Węglarz Henryk

Komisja Planowania i Budżetu

 
2) z ramienia Urzędu Miasta Szczawnica:
 
 

Lp.

Nazwisko i imię

Reprezentowana
organizacja/ instytucja

1

Hurkała Anna

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty    

2

Hurkała Tomasz

Sekretarz Miasta

 
 
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 19 listopada 2007r.
 
 
REGULAMIN PRACY
KOMISJI KONKURSOWEJ
 
 
1.      W skład 5-osobowej Komisji Konkursowej wchodzi: trzech radnych delegowanych przez merytoryczne Komisje Rady Miasta Szczawnica i dwóch pracowników Urzędu Miasta: pracownik merytorycznie właściwy dla rozpatrywanej sfery zadań oraz koordynator.
 
2.      Podstawowym zadaniem Komisji Konkursowej jest opiniowanie wniosków o dotację z budżetu miasta Szczawnica.
 
3.      Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa:
- ocenia zgodność zgłoszonego działania z listą zadań priorytetowych
- uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 
4.      Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
a. merytorycznymi:
•        atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,
•        ilość osób objętych realizacją zadania
b. finansowymi:
•        budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów,
•        źródła finansowania,
•        odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania
c. organizacyjnymi:
•        rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
•        posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe,
•        dotychczasowe udokumentowane dokonania wnioskodawcy,
•        dotychczasowa współpraca z Miastem w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę .
 
5.      Termin posiedzenia Komisji Konkursowej podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej miasta Szczawnica www.szczawnica.pl
 
6. Każdy z członków Komisji Konkursowej informowany jest o terminie spotkania telefonicznie bądź listownie, co najmniej na 3 dni przed planowanym spotkaniem.
7. W pracach Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału osoby związane z podmiotami wnioskującymi o dotację, tj. takie, które uzyskują od nich przychody, są ich członkami lub wolontariuszami.
8. W posiedzeniu Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, w roli obserwatora.
9. Opinie Komisji Konkursowej są formułowane na zasadzie konsensusu. Opinie, o których mowa w niniejszym punkcie, są przedstawiane w formie pisemnej  Burmistrzowi Miasta Szczawnica.
10. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi Miasta Szczawnica propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w terminie 7 dni od daty składania ofert, w formie protokołu.
11. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Miasta Szczawnica w drodze odrębnego zarządzenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu z prac komisji.
12. Dla zarządzenia Burmistrza Miasta Szczawnica w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.