Przejdź do stopki

51/2007

Treść

Zarządzenie Nr OW 51/07
Burmistrza Miasta Szczawnica

z dnia 16 listopada 2007 r.
 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Szczawnica w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2008.
 
 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) oraz na podstawie Uchwały Nr VII/37/07 Rady Miasta Szczawnica z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia na rok 2007 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Szczawnica w zakresie działan na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2008.

§ 2

Zakres rzeczowy otwartego konkursu ofert obejmuje następujący obszar współpracy:
 
1. działania na rzecz osób niepełnosprawnych
a) transport uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych i opieka nad nimi w czasie przewozu
Na zadanie określone w punkcie a) zostaną przeznaczone środki ujęte w projekcie budżetu na rok 2008 do kwoty 20.000,00zł.
Jednostką organizacyjną Miasta odpowiedzialną merytorycznie za obszar współpracy dotyczący „Działań na rzecz osób niepełnosprawnych” jest Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty.

§ 3.

Zasady przyznawania dotacji.
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
a) organizacje pozarządowe,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego,
c) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane
2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. Nr 264 poz. 2207/.
 Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione,  złożone na obowiązującym formularzu.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej.
 Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
4. Podmioty wybrane w drodze konkursu przyjmują do realizacji zadanie publiczne,                      w formie wsparcia lub powierzenia i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie
i na zasadach określonych w umowie, a Burmistrz Miasta Szczawnica zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej na podstawie przedmiotowej umowy.
5. Zarządzenie Burmistrza Miasta Szczawnica jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą - podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie.
Umowa określa szczegółowo zakres i warunki realizacji zadania publicznego.
6. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:
1. korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
2. wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
7. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto Szczawnica, zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji

§ 4.

Termin realizacji zadania wymienionego w §2 obejmuje okres od dnia 02 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 5.

Termin składania ofert.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 19 grudnia 2007 r. oferty na dzienniku podawczym w Sekretariacie Urzędu Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103 lub przesłanie oferty na w/w adres korespondencyjny (liczy się data wpływu) z dopiskiem „KONKURS OFERT”

§ 6.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Szczawnica 
2. W skład Komisji wchodzi trzech radnych i dwóch pracowników urzędu.
3. Termin posiedzenia Komisji Konkursowej podaje się do publicznej wiadomości.
4.  W posiedzeniu Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych w roli obserwatorów.
5. Komisja Konkursowa sprawdza zgodność ofert z zadaniami określonymi w §2 niniejszego zarządzenia, ocenia możliwość realizacji zadania, przedstawioną kalkulację kosztów oraz uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
6. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
1. merytorycznymi:
a) atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,
b) ilość osób objętych realizacją zadania
2. finansowymi:
a) budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów,
b) źródła finansowania,
c) odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania
3. organizacyjnymi:
a) rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
b) posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje ,zasoby kadrowe, rzeczowe,
c) dotychczasowe udokumentowane dokonania wnioskodawcy,
d) dotychczasowa współpraca z Miastem w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę .
7. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi Miasta Szczawnica propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w terminie 7 dni od daty składania ofert, w formie protokołu.
8. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Miasta Szczawnica w drodze odrębnego zarządzenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu z prac komisji.
9. Dla zarządzenia Burmistrza Miasta Szczawnica w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

§ 7.

Informacja o sposobie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2007 oraz o wzorach formularzy: oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
1. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie internetowej miasta Szczawnica: www.szczawnica.pl a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, ul Szalaya 103
2. Wzory formularzy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. Nr 264 poz. 2207/.
Formularze są również dostępne w Urzędzie Miasta Szczawnica, ul. Szalaya 103,  pok.14 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl

§8

Miasto Szczawnica udzieliło w 2007 r. wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych                     „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” w kwocie  20.000,00 zł

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.