Przejdź do stopki

40/2007

Treść


ZARZĄDZENIE NR 40/07

BURMISTRZA MIASTA SZCZAWNICA

Z dnia 23 listopada 2007r.


W sprawie: zatwierdzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o Samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz.U 2001r nr 142 poz 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 26 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 poz. 694 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje:

§ 1

Celem dbałości o majątek Miasta, przestrzegania przepisów inwentaryzacyjnych, prawidłowego prowadzenia i rozliczania oraz ewidencjonowania wartości materialnych i prawnych zatwierdzam instrukcję inwentaryzacyjną dla Urzędu Miasta Szczawnica i jednostek organizacyjnych miasta - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Czynności, tryb i terminy zapisane w instrukcji winny być stosowane i są obowiązujące we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Szczawnica

§ 3

Instrukcja może być uzupełniana i aktualizowana - w formie aneksu – w następstwie nowelizacji przepisów

§ 4

Wykonanie zarządzenia zlecam Skarbnikowi Miasta, Sekretarzowi Miasta oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych miasta.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 5/03 z dnia 28.10.2003r.