Przejdź do stopki

41/2007

Treść


ZARZĄDZENIE NR 41/07

BURMISTRZA MIASTA SZCZAWNICA

Z dnia 26 listopada 2007r.


W sprawie: powołania Miejskiej Komisji Inwentaryzacyjnej


§ 1

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 26 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz na pisemny wniosek Skarbnika Miasta z dnia 30 października 2007r powołuje na stanowisko:

Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej - Pana Tomasza Hurkałę.
Równocześnie na pisemny wniosek Przewodniczącego powołuje do składu Komisji Inwentaryzacyjnej na Zastępcę Przewodniczącego – Panią Urszulę Korus

Na członków Komisji:

Panią Annę Niezgodę

Pana Tomasza Moskalika


§ 2

Wyżej wymieniona Komisja Inwentaryzacyjna dokona inwentaryzacji wszystkich składników majątkowych miasta pozostających w bezpośrednim zarządzie miasta (jednostkach oraz zakładach budżetowych).

Inwentaryzacja dotyczy:

  1. Środków pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych)

  2. Środków trwałych własnych i obcych

  3. Środków trwałych o charakterze wyposażenia

  4. Materialnych składników majątkowych w użytkowaniu nie stanowiące środków trwałych (żywność, opał)

  5. Materiały i towary w magazynie

  6. Maszyny i urządzenia objęte inwestycjami w toku

Według stanu na dzień 31 października 2007 stosownie do wymogów Instrukcji Inwentaryzacyjnej oraz obowiązujących przepisów.

Termin zakończenia ustalam na dzień 31 grudnia 2007r.§ 3

Zobowiązuję Kierowników i Dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzedu Miasta do przygotowania stanowisk pracy w celu sprawnego przeprowadzenia spisu z natury a w szczególności do uporządkowania zajmowanego stanowiska pracy i usunięcie przedmiotów stanowiących ich własność prywatną.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

§ 5

Traci moc Zarządzenie nr 8/03 z dnia 17.11.2003r.