Przejdź do stopki

52/2007

Treść

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr OW/52/2007

Burmistrza Miasta Szczawnica

z dnia 23 listopada 2007 r.


w sprawie: powołania komisji stypendialnej i określenia trybu jej pracy


Na podstawie § 10 Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczących się dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie miasta, przyjętego Uchwałą Nr XXVI/162/2005 Rady Miasta z dniu 31.05.2005 r., zarządzam co następuje:


   § 1

1. Powołuję Komisję Stypendialną w składzie:


        1) przewodniczący - Bogumiła Pasek

        2) członkowie -  Anna Szczepaniak

                            Danuta Owsianka

                            Marta Tabasz

                            Henryka Kulig

                            Anna Manowska

                            Agata Krakowska

        3) sekretarz - Anna Hurkała


§ 2

  1. Komisja Stypendialna analizuje przedłożone wnioski pod względem zgodności formy i treści wniosku w aspekcie wymogów prawa określonych w ustawie oraz regulaminie

  2. Komisja dokonuje oceny wniosku na podstawie przedłożonych dokumentów oraz czynności w ramach których komisja winna:

    1. sprawdzić zgodność wykazanej wysokości miesięcznego dochodu na osobę w

rodzinie ucznia – określonej w trybie i na zasadach wskazanych w § 13 ust. 1 regulaminu,

2) ocenić wskazane inne okoliczności niż kryterium dochodowe, uprawniające

do przyznania stypendium szkolnego.

  1. W przypadku niezgodności podanych we wniosku danych ze stanem faktycznym, wnioskodawca zobowiązany jest do udokumentowania przedstawionych informacji poprzez przedłożenie dowodów, lub oświadczeń.

  2. Każdy wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym rozpatrywany jest indywidualne.

  3. W wyniku pracy Komisji – każdy wniosek uzupełniony jest o propozycję rozstrzygnięcia - w sprawie przyznania bądź nie przyznania stypendium, jego formy i wysokości.


§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Oświaty


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.