Przejdź do stopki

44/2007

Treść

ZARZĄDZENIE  NR 44 /2007
Burmistrza Miasta Szczawnica

 z dnia 29 listopada 2007 roku

  

w sprawie : powołania komisji przetargowej

 

                           Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r nr. 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami)

oraz art. 19 ust.  2, art.21 ust. 1i2 ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r nr. 164 poz.1163 z późniejszymi zmianami)

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie  określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dla  wykonania :

1)  kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej dotyczącej realizacji zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez odbiorców indywidualnych i zbiorowych na terenie miasta Szczawnica z użyciem instalacji solarnych”

 

     w następującym składzie:

  1. Przewodniczący   -     mgr inż. Tomasz Moskalik
  2. Sekretarz               -     Wanda Klimczak
  3. Członek                 -     mgr inż.Józef Szymański  
  4. Członek                 -     Agnieszka Naglik

 

                                                                        § 2.

 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Panu Janowi Golbie- Zastępcy Burmistrza Miasta Szczawnica.

 

                                                                        § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

W/K