Przejdź do stopki

43/2007

Treść

Zarządzenie  Nr.43/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia  30 listopada 2007 rdotyczy :    powołania    Komisji    ds. rekrutacji    na    wolne   stanowisko  pracy.
               Działając  na  podstawie  art.33 ust.3  ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r  o  samorządzie gminnym tekst jednolity  Dz.U.nr.142 poz.1591 z 2001 r. z póz. zmianami /

                                                   zarządzam co następuje  :

                                                                    § 1

Powołuję  Komisję  ds. rekrutacji   na  wolne  stanowiska pracy  / 2 etaty /  - Strażnika Miejskiego 

w składzie   :
                          a/   Przewodniczący Komisji         -             Grzegorz  Niezgoda   
                          b/   Członek Komisji                         -             Kazimierz Zachwieja            
                          c/    Członek Komisji                        -             Andrzej  Bańkosz
                          d/   Członek Komisji                         -             Tomasz Hurkała                    
                          e/    Sekretarz Komisji                    -             Anna Niezgoda

                                           
                                                                     § 2Do zadań Komisji ds. rekrutacji należy  wybranie   kandydata  do pracy  po zapoznaniu się      z  przedłożonymi dokumentami ,  oraz po odbyciu rozmowy z kandydatami .


                                                                 
                                                                      § 3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania .