Przejdź do stopki

59/2007

Treść

Zarządzenie Nr OW.    59 /2007

Burmistrza Miasta  Szczawnica z dnia  12 grudnia 2007 roku

 

w sprawie :  rezygnacji z prawa pierwokupu działki ewid.  nr 1467/11  położonej w Szczawnicy przy ul. Szalaya

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/ w związku z art.. 109 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami/ Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje:

            

§ 1

    Miasto Szczawnica nie korzysta z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie 1 m. Szczawnica przy ul. Szalaya,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr  1467/11 o powierzchni 0.0588 ha, w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży z dnia  28 listopada 2007 r. Nr Rep. A Nr 8936/2007 w Kancelarii Notarialnej   w Nowym Sączu ul. Rynek 6  przed notariuszem Elżbietą Zygadło.

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.