Przejdź do stopki

37/2007

Treść

ZARZĄDZENIE   Nr.37/07
BURMISTRZA  MIASTA   SZCZAWNICA
z dnia 14 listopada 2007 r.


w sprawie :zatwierdzenia   Zakładowego   regulaminu  przyznania  i  rozdziału nagród 
                    pieniężnych   z    zakładowego  funduszu   nagród    dla   pracowników    
                    Urzędu Miasta Szczawnica
   
        Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r nr.142 poz.1591  późniejszymi  zmianami / , art. 105   Kodeksu Pracy  /Dz. U. Nr. 21  z 1998 r. poz. 94 z póz. zmianami /   oraz   § 23  Regulaminu   Pracy  Urzędu  Miasta /Zarządzenie nr  3/04 z dnia 15 marca 2004 r /    - zarządzam co następuje  :

                                                                    &  1

Zatwierdzam    Zakładowy    regulamin     przyznania    i    rozdziału   nagród    dla    pracowników  Urzędu   Miasta    Szczawnica      stanowiącego   załącznik nr 1 .
 

                                                                     &  2

 Wykonanie   Zarządzenia   zleca   się     Skarbnikowi   Miasta .

 
                                                                     & 3


Zarządzenie wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania .