Przejdź do stopki

45/2007

Treść

Zarządzenie nr 45/07
Burmistrza  Miasta Szczawnica
z dnia   10 grudnia  2007 r
  w sprawie  : udzielenia pomocy finansowej pracownikom Urzędu Miasta Szczawnica   
                         z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych .
         Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz.U.Nr.142,poz.1591 z 2001 z póz zmianami /   oraz    Rocznego    Planu   Rzeczowo –Finansowego  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych na 2007 r    – Burmistrz Miasta Szczawnica   zarządza  co  następuje :

                                                                         § 1

Ustala się  udzielenie pomocy finansowej  dla pracowników Urzędu Miasta Szczawnica
w miesiącu  grudniu  2007 r  na zasadach i wielkościach określonych w załączniku  nr 1 


                                                                        § 2

Wykonanie zarządzenia  zleca  się    Referatowi  Organizacyjno-Administracyjnemu .

                                                                         § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .