Przejdź do stopki

49/2007

Treść

Zarządzenie Nr 48/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia  21.12.2007r


w sprawie: zlecenia wykonania zadania

    Na podstawie  art. 30 ust 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(Dz. U. Z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. Zmianami)


Zarządzam co następuje:

§ 1

Przekazać Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy środki finansowe w formie dofinansowania w wysokości 80.000,-zł (słownie: osiemdziesiąt tys. Złotych)

§ 2

1.    Przekazana dotacja zostanie wykorzystana na dofinansowanie zadania inwestycyjnego; polegającego na zakupie ciągnika rolniczego dla potrzeb MZGK.
2.    Środki określone w § 1 zostaną przekazane na konto MZGK nr rachunku B.S. Krościenko 81 8817 0000 2001 0020 0820 0001.


§ 3

Zobowiązuję MZGK do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem określonym w § 2 i na warunkach określonych niniejszym zarządzeniem.

§ 4

MZGK Szczawnica po dokonaniu zakupu inwestycyjnego przedłoży w Urzędzie Miasta Szczawnica końcowe rozliczenie poniesionych kosztów do dnia 30.12.2007r.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Szczawnica