Przejdź do stopki

Uchwała Budżetowa na 2007

Treść

 
Uchwała Budżetowa Miasta Szczawnica na rok 2007
Nr VII/35/07
Rady Miasta Szczawnica
z dnia 22 marca 2007 roku
                                                            Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 zm: 2001 r Dz.U. Nr 3 poz.220, Dz.U. Nr 62 poz.558, Dz.U. Nr 113 poz.984/, oraz 24 ust. 11, art. 165, art. 184, art. 188 ust.2 art. 195 ust.2, art.198 i art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz.2014; zm. Dz.U. Nr 169 poz.1420/ Rada Miasta Szczawnica uchwala co nastepuje:                                                            
§ 1
  Ustala się dochody budżetu w wysokości 15.280.717 zł zgodnie z  załącznikiem Nr 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 15.480.717 zł zgodnie z  załącznikiem Nr 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 200.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym z lat ubiegłych zgodnie  z załącznikiem Nr 3 . Ustala się przychody budżetu w kwocie zł: 700.000 oraz rozchody budżetu w kwocie zł: 500.000 –
zgodnie z   załącznikiem Nr 3
 
§ 2
  Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami, jak załącznik Nr 4 .  
§ 3
  Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikami 5 i 5 a

§ 4
  Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości 2.704.816 zł zgodnie z załacznikiem Nr 6 .  
§ 5
  Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych: 1) dla instytucji kultury na łączną kwotę 250.000 zł, zgodnie z załacznikiem Nr 7 . 2) dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli - na łączną      kwotę 460.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 3) dla innych j.s.t. na pomoc finansową w kwocie 25.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 .                                                           
§ 6
Tworzy się: 2)    rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 576.000 zł 4)    rezerwę celową na zabezpieczenie potencjalne spłaty udzielonego kredytu poręczenia dla Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w kwocie: 11.558 zł
 
§ 7
 
Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych - zgodnie z załacznikiem Nr 9 .

§ 8
 
Ustala się Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki    Wodnej - zgodnie z załacznikiem Nr 10 .
 
§ 9
 
Przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Miasta Szczawnica na lata 2007 – 2020 zgodnie
z załącznikami Nr11, 11a ,11b , 11c  .
 
§ 10
 
1. Ustala się roczny limit dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów lub pożyczek zaciągniętych
    na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 300.000 zł
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetowego do maksymalnej wysokości 300.000 zł 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu, 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności: zmianę kwot wydatków zaplanowanych na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego, na wynagrodzenia i pochodne oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe 4) zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku – na łączną kwotę 200.000 zł 5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz z wyłączeniem zmian wydatków majątkowych Upoważnia się Kierowników Zakładów Budżetowych (Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Przedszkola Publicznego) do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian niż określonych w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu oraz zwiększenia dotacji z budżetu.
 
§ 11
 
2.    Ustala się szczegółowość: 2)    informacji o wykonaniu w I półroczu roku 2007 planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu i Miejskiej Biblioteki Publicznej co najmniej w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).
                                                          
§ 12
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.