Przejdź do stopki

Uchwała Budżetowa na 2008

Treść

Uchwała Budżetowa Miasta Szczawnica na rok 2008
Nr  XVIII/107/07
Rady Miasta Szczawnica
z dnia 28 grudnia 2007 r

   
        Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o  samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 zm: 2001 r Dz.U. Nr 3 poz.220, Dz.U. Nr 62 poz.558, Dz.U. Nr 113 poz.984/, oraz 24 ust. 11,
art. 165, art. 184, art. 188 ust.2 art. 195 ust.2, art.198 i art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz.2014; zm. Dz.U. Nr 169 poz.1420/ Rada Miasta Szczawnica uchwala co nastepuje:                   
§  1

1.    Ustala się dochody budżetu w wysokości 15.814.845 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2.    Ustala się wydatki budżetu w wysokości 20.812.128 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3.    Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 4.997.283 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu -  zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4.    Ustala się przychody budżetu w kwocie zł: 5.497.283  oraz rozchody budżetu w kwocie zł: 500.000 – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§  2

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami, jak załącznik Nr 4.

§  3

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5
§  4

Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości 7.484.000 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 6
.

§  5

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:
1) dla instytucji kultury na łączną kwotę 402.470 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2) dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli - na łączną
     kwotę 495.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3) dla innych j.s.t. na pomoc finansową w kwocie 425.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8
                   
§  6
Tworzy się:
1)    rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie: 195.000  zł
2)    rezerwę celową budżetu na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego na kwotę  25.000 zł
3)    rezerwę celową na zabezpieczenie potencjalnej spłaty udzielonego kredytu poręczenia dla Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w kwocie: 73.925 zł
4)    rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie zł: 5.000

§  7

Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem
 Nr 9
.
§  8

Ustala się Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki    Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§  9

Przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Miasta Szczawnica na lata 2008 – 2020 zgodnie
z załącznikiem Nr 11 a i b
§  10

1.    Ustala się roczny limit dla:
a)    zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty zł: 4.997.283
b)    zobowiązań na sfinansowanie wykupu uprzednio wyemitowanych obligacji komunalnych do kwoty zł: 500.000
c)    zobowiązań z tytułu nowych kredytów lub pożyczek zaciągniętych  na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 300.000 zł

2.    Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
a)    zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetowego do maksymalnej wysokości 300.000  zł
b)    lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na  rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
c)    dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności: zmianę kwot wydatków zaplanowanych na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego, na wynagrodzenia i pochodne oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe
d)    zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009)  jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku – na łączną kwotę 200.000 zł
e)    przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz z wyłączeniem zmian wydatków majątkowych
3. Upoważnia się Kierowników Zakładów Budżetowych (Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Przedszkola Publicznego) do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian niż określonych w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu oraz zwiększenia dotacji z budżetu.

§  11

1.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
2.    Ustala się szczegółowość:
1)    informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008 roku – co najmniej jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale
2)    informacji o wykonaniu w I półroczu roku 2008 planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu i Miejskiej Biblioteki Publicznej co najmniej w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).
                   
§  12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.
 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.


ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1, 2, 4, 5 i 6    (.xls)
Załącznik UB nr 3    (.doc)
Załącznik UB nr 7    (.doc)
Załącznik UB nr 8    (.doc)
Załącznik UB nr 9    (.doc)
Załącznik UB nr 10    (.doc)
Załącznik UB nr 11    (.doc)