Przejdź do stopki

1/2008

Treść

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy

Nr 1 /2008
z dnia  02 stycznia  2008 rokuw sprawie: zlecenia wykonania zadania


Na podstawie art.30 ust 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2001 r Nr. 142 poz. 1591 z późniejszymi  zmianami ),


Zarządzam co następuje:

§ 1.

1.Zlecam Miejskiemu  Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy, ul Zawodzie

   19c  ( dalej w skrócie MZGK)  bieżące wykonywanie usług w zakresie zimowego

    utrzymania dróg na terenie miasta Szczawnica tj drogi: ul. Języki, Kowalczyk,

    Pod  Sadami w kierunku budynku P. Marzec, od DW Dzwonkówka  drogę na Bereśnik,

    Skotnicka od garaży do wyciągu pod tzw „Rapą”, Szalaya boczna  wzdłuż muru

    oporowego przy Grajcarku w kierunku kładki do zakonnic  Zawodzie łącznie

    ze zjazdem z ul. Szalaya, ścieżka pieszo-rowerowa.

      2.  Zimowe utrzymanie dróg obejmuje czynności, których celem jest bieżące  zapewnienie

           przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń w ruchu pojazdów i pieszym, usuwanie

           z korony drogi śniegu, błota pośniegowego, zwalczanie i zapobieganie śliskości

           i  gołoledzi  przy użyciu materiałów uszarstniających.

 

§ 2.

1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia 02.01.2008 r do dnia 31.03.2008 r.

2. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych termin wykonania może

     ulec przedłużeniu  w drodze ustnego polecenia Burmistrza.

§ 3.

Zobowiązuję MZK w Szczawnicy do wykonania przedmiotu zlecenia z należytą starannością,

a w  szczególności do:

1.bieżącego zapewnienia przejezdności dróg o których mowa w § 1 ust. 1 , poprzez usuwanie

    z korony drogi śniegu,

2. zapewnienia podnajęcia dodatkowego sprzętu, w przypadku wystąpienia intensywnych   

    opadów śniegu  

3. posypywania dróg piaskiem i grysem, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach,

   wynikających z określonych warunków atmosferycznych, - dopuszcza się stosowanie

   soli zwłaszcza do zwalczania gołoledzi.

4. zabezpieczenia we własnym zakresie materiałów do posypywania i zwalczania  śliskości

    na drogach

5.zapewnienia całodobowej tj. 24 godzinnej dyspozycyjności ,

6. zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz od następstw

    nieszczęśliwych wypadków,

7. znajomości i stosowania  w czasie prowadzenia prac przepisów dotyczących ochrony  

    środowiska i bezpieczeństwa ruchu.

8. używania pojazdów do realizacji  zadania które spełniać będą warunki określone w

    przepisach –  Prawo o ruchu drogowym  ( tekst jednolity  Dz.U. z 2005 r nr.108 poz.908) i

    wydanym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych

     pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz.U. z 2003 r. nr. 32 poz. 262 z

     późniejszymi zmianami )

§ 4.

MZGK ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną i reguluje we własnym zakresie należności za ewentualne odszkodowania dotyczące szkód powstałych na skutek kolizji i wypadków wynikających z niewłaściwego  utrzymania dróg objętych niniejszym zarządzeniem.

 

§ 5

1.       Wynagrodzenie za przedmiot zlecenia wynosi: 12.338,60 zł brutto miesięcznie

 ( słownie: dwanaście tysięcy trzysta trzydzieści osiem  60/100 brutto).

2.      Wynagrodzenie ma charakter ryczałtu niezmiennego do czasu zakończenia wykonania przedmiotu zlecenia.

§ 6

Upoważnionym do kontroli realizacji  zadania są:

1. Tomasz Moskalik – kierownik Referatu RLKP Urzędu Miasta i Gminy

                 2. Wanda Klimczak  - inspektor  w referacie RLKP

                 3. Andrzej Bańkosz – Komendant Straży Miejskiej

                 przy udziale  Zenona Kasprzaka – Dyrektora  MZGK

§ 7.

1.      Za wykonanie przedmiotu zlecenia strony rozliczą się na podstawie faktury wystawionej przez MZGK na Urząd Miasta Szczawnica wraz z potwierdzeniem wykonania zadania.

2.      Przelew kwoty określonej fakturą na konto MZK nastąpi w terminie do 21 dni,  licząc od dnia jego przedłożenia.

 

§ 8.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

                                                                   BURMISTRZ

                                                                    Grzegorz Niezgoda

 

W/K