Przejdź do stopki

2/2008

Treść

ZARZĄDZENIE NR 2/2008


Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
z dnia 11 stycznia 2008 roku


w sprawie : powołania komisji przetargowej


Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r nr. 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 19 ust. 2, art.21 ust. 1i2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r nr. 164 poz.1163 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych:
1) Sprzedaż i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica na 2008 rok

w następującym składzie:
1. Przewodniczący – Anna Niezgoda
2. Sekretarz - Wanda Klimczak
3. Członek - Tomasz Moskalik
4. Członek - Katarzyna Wiercioch

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Panu Janowi Golbie- Zastępcy Burmistrza Miasta Szczawnica.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


W/K