Przejdź do stopki

3/2008

Treść

ZARZĄDZENIE NR 3/2008


Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
z dnia 18 stycznia 2008 rokuw sprawie : powołania komisji przetargowej


Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r nr. 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 19 ust. 2, art.21 ust. 1i2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r nr. 164 poz.1163 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych:
1) na usługę pełnienia czynności zastępstwa inwestycyjnego tj. nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica (branża ogólnobudowlana, wod-kan, elektryczna i drogowo-melioracyjna) w zakresie przewidzianym przepisami /Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami/

w następującym składzie:
1. Przewodniczący – Tomasz Hurkała
2. Sekretarz - Wanda Klimczak
3. Członek - Tomasz Moskalik
4. Członek - Katarzyna Wiercioch

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Panu Janowi Golbie- Zastępcy Burmistrza Miasta Szczawnica.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


W/K