Przejdź do stopki

3/2008

Treść

ZARZĄDZENIE OW NR. 3/08
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
z dnia 1 luty 2008 r
w sprawie : powołania Komendanta Straży Miejskiej w Szczawnicy .


    Na podstawie art.68 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy / tj. Dz. U z 1998 r nr.21 poz.94 z póz. zm. / oraz art.7 pkt.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o strażach gminnych / Dz.U.97.123.779 z późniejszymi zmianami /po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

z a r z ą d z a m co następuje :

§ 1

    Z dniem 1 luty 2008 r powołuję Pana Andrzeja Bańkosza na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Szczawnicy na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 2

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .AN