Przejdź do stopki

4/2008

TreśćZARZĄDZENIE Nr OW/4/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
z dnia 14 lutego 2008 r.w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania do opłat (czesnego) za kształcenie,
pobierane przez szkoły wyższe oraz placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli


Na podstawie art. 70 a ust. 1 Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm. ) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku
w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 430) z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1
Ustala się, że o dofinansowanie do opłat za studia doktoranckie, uzupełniające magisterskie, studia licencjackie dające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne mogą ubiegać się nauczyciele, którzy:
1/ posiadają co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego,
2/ podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi szkoły oraz polityką oświatową miasta i gminy Szczawnica,
3/ nie korzystają z innych źródeł dofinansowania,
4/ zatrudnieni są na czas nieokreślony lub określony nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia umowy o pracę na kolejny rok w wymiarze co najmniej 0,5 etatu.

§ 2
1. Za priorytetowe kierunki doskonalenia zawodowego uznaje się podnoszenie wiedzy
i umiejętności nauczycieli w zakresie:
1) udzielania uczniom specjalistycznej pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz otaczania ich opieką wychowawczą
2) uzyskiwania przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego kwalifikacji do nauczania języka obcego w klasach I – III
3) stosowania w nauczaniu narzędzi informatycznych i internetu, w tym e-nauczania
4) nauczania języka angielskiego
2. Wykaz kierunków priorytetowych może być corocznie modyfikowany.

§ 3
1. Nauczyciele, którzy chcą uzyskać dofinansowanie doskonalenia zawodowego składają do dyrektora szkoły/ przedszkola wniosek (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia) z załącznikiem:
1) aktualne zaświadczenie szkoły wyższej lub placówki doskonalenia zawodowego
nauczycieli potwierdzające , że wnioskodawca podjął kształcenie.
2. Dyrektor szkoły/ przedszkola sporządza wykaz nauczycieli chcących uzyskać dofinansowanie i składa go w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Oświaty corocznie w terminie do 31 marca.


§ 4
1. Dofinansowanie nie może być wyższe niż:
1) 50 % opłaty za każdy semestr studiów magisterskich uzupełniających, doktoranckich, studiów licencjackich dających kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu,
2) 60 % opłaty za każdy semestr studiów podyplomowych,
3) 50 % opłaty za kurs kwalifikacyjny.
2. Na wysokość dofinansowania nie ma wpływu sytuacja materialna i życiowa nauczyciela
3. Nauczycielom, którzy podjęli studia podyplomowe w priorytetowych kierunkach,
o których mowa w § 2 niniejszego zarządzenia przysługuje dofinansowanie w wysokości
75 % opłaty za każdy semestr.
4. Dofinansowanie następuje po dostarczeniu przez nauczyciela faktury wystawionej na niego
1) Faktura musi być potwierdzona przez dyrektora szkoły/ przedszkola
5. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów,

§ 5
Doskonalenia zawodowe rad pedagogicznych pokrywa się w wysokości poniesionych kosztów, na podstawie faktury potwierdzonej przez dyrektora szkoły/ przedszkola,

§ 6
1. Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty przygotowuje Plan Dofinansowywania
Form Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na dany rok budżetowy w podziale na dofinansowanie kształcenia:
1) nauczycieli
2) rad pedagogicznych
2. Dyrektorzy szkół/ przedszkola, podpisują z nauczycielem, który otrzymał dofinansowanie umowę wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. W przypadku, gdy starającym się o dofinansowanie jest dyrektor szkoły / przedszkola umowę wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 podpisuje Kierownik ZEAO

§ 7
Rozwiązanie stosunku pracy przez nauczyciela przed upływem dwóch lat od daty ukończenia studiów lub kursu kwalifikacyjnego powoduje obowiązek zwrotu otrzymanej kwoty dofinansowania.

§ 8
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi ZEAO

§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr OW/4/2008 Burmistrza
Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 14 lutego 2008 r.

W N I O S E K O D O F I N A N S O W A N I E
I . Dane osobowe nauczyciela
1. Imię i nazwisko ....................................................................................................................................
2. Dokładny adres zamieszkania, telefon .................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3. Miejsce pracy .......................................................................................................................................
4. Adres miejsca pracy, telefon, gmina / powiat ......................................................................................
...................................................................................................................................................................
5. Staż pracy pedagogicznej: ………………………… w tym w obecnej placówce …………………..
6. Poziom posiadanego wykształcenia, tytuł, ukończona szkoła/ uczelnia, kierunek studiów – (wypełnić dokładnie)...............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
….………………………………………………………………………………………………………
7. Stopień awansu zawodowego ……………………………................................................................
8. Nauczany przedmiot główny, wymiar godz. tygodniowo .................................................................
9. Czy wcześniej organ prowadzący przyznał dopłatę do czesnego TAK - NIE * (kiedy)?................
................................................................................................................................................................
10. Czy przyznana jest dopłata z innych źródeł TAK – NIE * (kiedy – wymienić źródła
dofinansowania ) ? ................................................................................................................................
II . Informacja o podjętych studiach/ kursach kwalifikacyjnych
1. Nazwa szkoły wyższej (instytucji) ..................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….….
2. Siedziba szkoły wyższej (instytucji), adres .....................................................................................
3. Wydział ...........................................................................................................................................
4. Kierunek studiów ............................................................................................................................
5. Specjalność .....................................................................................................................................
6. Rodzaj studiów ...............................................................................................................................
7. Czas trwania studiów, liczba semestrów ........................................................................................
8. Podać rok studiów, semestr, który dotyczy dofinansowania .........................................................
9. Wysokość opłaty za semestr .........................................................................................................
Do wniosku dołączam zaświadczenie z uczelni / placówkę doskonalenia zawodowego nauczycieli
potwierdzającego uczestnictwo w wybranej formie doskonalenia zawodowego Własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość danych zawartych w I i II punkcie wniosku.


Szczawnica, dnia ……………………….. …………..……………………………………
(podpis nauczyciela)
IV. Informacja dyrektora szkoły (placówki):
1. Czy kierunek, który studiuje nauczyciel jest zgodny z potrzebami placówki i
przyjętym szkolnym planem doskonalenia zawodowego:……………………….………
……………………………………………………………………………………..……..
2. Czy ukończenie tego kierunku gwarantuje zatrudnienie w obecnej szkole (placówce)?
…………………………………………………………………………………………..


………………..………… …..…..…….…….. …..……………………..
(miejscowość i data) pieczęć szkoły/przedszkola podpis dyrektora


Oświadczenie
W przypadku otrzymania dofinansowania do czesnego zobowiązuję się do:
1. w przypadku rezygnacji z pracy w szkole / placówce, dla której organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Szczawnica przed upływem dwóch lat od daty ukończenia studiów zobowiązuję się do zwrotu świadczeń związanych z dopłatą do czesnegoSzczawnica, dnia ……………………….. ……………………………………………………..
(podpis nauczyciela)Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr OW/4/2008 Burmistrza Miasta
i Gminy Szczawnica, z dnia 14 lutego 2008 r.

Umowa
o dofinansowanie do opłat za studia/ kurs kwalifikacyjny
(dla nauczyciela szkoły/ przedszkola)

zawarta w dniu ............................... r. w Szczawnicy
między: 1) ……………………………. …………………………… reprezentowaną/ nym przez:
Dyrektora ........................................................................................................................,
(podajemy pełna nazwę szkoły / placówki oświatowej)
a; ..............................................................................., zwaną / zwanym dalej Nauczycielem,
zatrudnioną / zatrudnionym w ................................................................................................
następującej treści:
§ 1
Przyznaje się dofinansowanie do opłaty czesnego poniesionej przez nauczyciela za kształcenie pobierane przez szkołę wyższą lub placówkę doskonalenia zawodowego nauczycieli w okresie od………………….. do ................................... w wysokości .........................złotych, (słownie złotych ........................................................................................), zgodnie z Planem Dofinansowania Form Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na rok ……. oraz Zarządzeniem Nr OW/ ………………Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia……………………roku w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania do opłat (czesnego) za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe oraz placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli

§ 2
Nauczyciel zobowiązany jest:
1) do przepracowania w szkole /przedszkolu, w której jest aktualnie zatrudniony lub innej placówce oświatowej prowadzonej przez Miasto i Gminę Szczawnica co najmniej przez okres 2 lat po ukończeniu studiów/ kursu kwalifikacyjnego, objętych dofinansowaniem, o którym mowa w § 1,
2) zwrotu kwoty dofinansowania, o którym mowa w § 1 jeżeli nie dotrzyma warunków
określonych w pkt. 1.
§ 3
Nauczyciel nie ma obowiązku zwrotu kwoty dofinansowania, o którym mowa w § 1, mimo
niedotrzymania warunków określonych w § 2 pkt. 1), jeżeli z przyczyn, za które nie ponosi
on odpowiedzialności, nie może być zatrudniony w szkole/ przedszkolu prowadzonej
przez Miasto i Gminę Szczawnica.
§ 4
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Nauczyciela, 2 dla
szkoły/przedszkola , ul. ....................................., .......................................
............................................................... .........................................................................................
(podpis Nauczyciela) (podpis i pieczęć Dyrektora placówki zatrudniającej Nauczyciela)

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr OW/4/2008 Burmistrza Miasta
i Gminy Szczawnica, z dnia 14 lutego 2008 r.

Umowa
o dofinansowanie do opłat za studia/ kurs kwalifikacyjny
(dla dyrektora szkoły/ przedszkola)

zawarta w dniu ............................... r. w Szczawnicy
między: Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Oświaty reprezentowanym przez:
Kierownika .......................................................................................................................,
a; ..............................................................................., zwaną / zwanym dalej Nauczycielem,
zatrudnioną / zatrudnionym w ................................................................................................
następującej treści:
§ 1
Przyznaje się dofinansowanie do opłaty czesnego poniesionej przez nauczyciela za kształcenie pobierane przez szkołę wyższą lub placówkę doskonalenia zawodowego nauczycieli w okresie od………………….. do ................................... w wysokości .........................złotych, (słownie złotych ........................................................................................), zgodnie z Planem Dofinansowania Form Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na rok ……. oraz Zarządzeniem Nr OW/ ………………Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia……………………roku w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania do opłat (czesnego) za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe oraz placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli

§ 2
Nauczyciel zobowiązany jest:
1) do przepracowania w szkole /przedszkolu, w której jest aktualnie zatrudniony lub innej placówce oświatowej prowadzonej przez Miasto i Gminę Szczawnica co najmniej przez okres 2 lat po ukończeniu studiów/ kursu kwalifikacyjnego, objętych dofinansowaniem, o którym mowa w § 1,
2) zwrotu kwoty dofinansowania, o którym mowa w § 1 jeżeli nie dotrzyma warunków
określonych w pkt. 1.
§ 3
Nauczyciel nie ma obowiązku zwrotu kwoty dofinansowania, o którym mowa w § 1, mimo
niedotrzymania warunków określonych w § 2 pkt. 1), jeżeli z przyczyn, za które nie ponosi
on odpowiedzialności, nie może być zatrudniony w szkole/ przedszkolu prowadzonej
przez Miasto i Gminę Szczawnica.
§ 4
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Nauczyciela, 1 dla
szkoły/przedszkola , 1 dla Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Oświaty.
............................................................... ............................................................................................................
(podpis Nauczyciela) (podpis i pieczęć Kierownika ZEAO)